Kaynakça

Abdülkadiroğlu, Abdülkerim-Ülkü Özsoy, Safranbolu Vakfiyeleri, Ankara 1998
Aksoy, Muammer- Aytekin Kuş, Müze Kent Safranbolu, Safranbolu 1997
Akşit, İlhan, Pamukkale: Hierapolis, İstanbul 2001
Aktüre, Sevgi- Tansı Şenyapılı, “Safranbolu’da Mekânsal Yapının Gösterdiği Nitelikler ve Koruma Örneklerinin Düşündürdükleri”, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2/1 (1976)
Akurgal, Ekrem, Ancient Civilizations and Ruins of Turkey, İstanbul 1970
Amıcıs, Edmondo de, İstanbul, İstanbul 1977 Arel, Ayda, Onsekizinci Yüzyıl Osmanlı Mimarisinde Batılılaşma Süreci, İstanbul 1975
Arel, Hilmi, “Divriği Ulu Camii Kuzey Portalinin Mimari Kuruluşu”, Vakıflar Dergisi, V (1962)
Arel, Hilmi, “Divriği Ulu Camii Tekstil Kapısı ve Diğerleri”, Vakıflar Dergisi, V (1962)
Arık, Remzi Oğuz, Turuva Kılavuzu, İstanbul 1953
Arseven, Celâl Esad, Eski Galata Binaları, haz. D. Yelkenci, İstanbul 1989
Arseven, Celâl Esad, Eski İstanbul, Abidat ve Mebanisi, haz. D. Yelkenci, İstanbul 1989
Aslanapa, Oktay, Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul 1986
Aslanapa, Oktay, Türk Sanatı, İstanbul 1984
Ayverdi, Ekrem Hakkı, Fatih Devri Sonlarında İstanbul Mahalleleri, Şehrin İskanı ve Nüfusu, Ankara 1958
Ayverdi, Ekrem Hakkı, Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri, 885-886 (1451-1481), III-IV, İstanbul 1973
Babınger, Franz Mehmed the Conqueror and his Time, haz. W.C. Hickman, çev. R. Manheim, Princeton 1978 Bachteler, K. (ed.), Istanbul. Geschichte und Entwicklung der Stadt, Ludwigsburg 1967
Baltacı, Cahit, XV.-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri, İstanbul 1976
Barkan, Ömer Lütfi, Süleymaniye Camii ve İmareti İnşaatı, 2 cilt, Ankara 1972-79
Bates, Ülkü Ü. “The Patronage of Sultan Süleyman-The Süleymaniye Complex in Istanbul”, Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi. In Memoriam Prof. Albert Louis Gabriel Özel Sayısı, Ankara 1978
Bayat, Ali Haydar, “Sivas ve Divriği Darüşşifalarındaki İnsan Figürleri”, IV. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri, 25-26 Nisan 1994, Konya 1995,
Bayram, Sadi (ed.), Mimar Koca Sinan, Yaşadığı Çağ ve Eserleri, 2 cilt, İstanbul 1988
Bıttel, Kurt- Halet Çambel, Boğazköy, İstanbul 1951 Bıttel, Kurt, Hattusha. The Capital of the Hittites, New York 1970
Bıttel, Kurt-Heinz Otto, Yazılıkaya: Architektur, Felsbilder, Inschriften und Kleinfunde, Osnabrück 1967
Bıttel, Kurt-Peter Neve, Boğazköy-Hattusa: Ergebnisse der Ausgrabungen, Berlin 1982
Bıttel, Kurt-Rudolf Naumann, Yazılıkaya, Leipzig 1941
Blegen, Carl ve Diğerleri, Troy I-IV, Princeton 1950
Blegen, Carl W., Troy and Trojans, London 1963
Boehmer, Rainer M., Die Reliefkeramik von Boğazköy, Berlin 1983
Bozkurt, Hatice-Çığ, Muazzez- Hans G., Güterbock İstanbul Arkeoloji Müzelerinde Bulunan Boğazköy Tabletlerinden Seçme Metinler, Ankara 1944
Budde, L., Göreme, Höhlenkirchen in Kappadokien, Düsseldorf 1958
Crowe, Yolande “The East Window of the Great Mosque in Divriği”, Art and Archaeology Research Papers, 2 (Dec. 1972)
Çetintaş, Sedat, Türk Mimari Anıtları, Osmanlı Devri, İstanbul 1952
Demargne, Pierre- Henri Metzger, Xanthos Kılavuzu, çev. S. İnal, Ankara 1966
Demircanlı, Yoldaş, Y. İstanbul Mimarisi için Kaynak Olarak Evliya Çelebi Seyahatnamesi, İstanbul 1977
Dörner, Elenore, Nemrud Dağında İlâhlar Arasında, çev. G. Aytaç, Ankara 1988
Dörner, Karl Friedrich, Nemrud Dağı’nın Zirvesinde Tanrıların Tahtları, çev. V. Ülkü, 2. baskı, Ankara 1999 (1990) Dörpfeld, Wilhelm, Troja und Ilion, 2 cilt, Osnabrück 1968
Durukan, Aynur, “Divriği Ulu Camii Külliyesi”, Kültür ve Sanat, 1/2 (Nisan 1989)
Dünya Mirasında Anadolu, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1991,
Eglı, Ernst, Sinan. Der Baumeister osmanischer Glanzzeit, Zurich 1954
Eldem, Sedat Hakkı, Köşkler ve Kasırlar, 2 cilt, İstanbul 1969-73
Emiroğlu, Mecdi, Korunması Gereken Örnek Bir Kentimiz Safranbolu, Ankara 1981
Epsteın, A.W. ”Rock-cut Chapels in Göreme Valley Cappadocia: The Yılanlı Group and the Column Churches”, Cahiers Archéologiques, 24 (1975)
Epsteın, A.W. ,Tokalı Kilise: Tenth-Century Metropolitan Art in Byzantine Cappadocia, Washington 1986
Erdoğan, Muzaffer, “Mimar Davud Ağa’nın Hayatı ve Eserleri”, Türkiyat Mecmuası, XII (1955)
Ertem, Hayri, Boğazköy Metinlerine göre Hititler Devri Anadolu’sunun Faunası, Ankara 1965
Eyice, Semavi “Anadolu’da Türk Mimarlık Sanatının Değişik Bir Eseri: Divriği Ulu Cami”, İlgi, 20 (1975)
Gıovannını, L. (ed.) , Kunst in Kappadokien, Genf-Paris-München 1972
Goell, Theresa “Throne above the Euphrates”, National Geographic, 119 (1961)
Goell, Theresa, “Nimrud Dagh: The Tomb of Antiochus I, King of Commagene”, Archaeology, 5/3 (1952) Goell, Theresa, “The Excavation of the Hierothesion of Antiochus I of Commagene on Nemrud Dagh
(1953-1956)”, Bulletin of the American School of Oriental Research, 147 (1957)
Goethert-Schleıf, Der Athenatempel von Ilion, Berlin 1962
Goodwın, Godfrey, A History of Ottoman Architecture, London 1971
Günay, Reha, “Safranbolu Evleri ve Koruma Gereği”, Sanat Dünyamız, 2/8 (Eylül 1976)
Günay, Reha, Geleneksel Safranbolu Evleri ve Oluşumu, Ankara 1981
Güran, Ceyhan, Türk Hanlarının Gelişimi ve İstanbul Hanları Mimarisi, Ankara 1978
Güterbock, Hans G., Siegel aus Boğazköy, Osnabrück 1967
Hıld, Friedrich- Marcell Restle, Kappadokien, Wien 1981
Humann, C.-Cıchorıus, C.-Judeıch, W.- F. Wınter, Altertümer von Hierapolis, Berlin 1898
İpşiroğlu, Mazhar Ş.- Sabahattin Eyüboğlu, Saklı Kilise, İstanbul 1958
Jerphanıon, Guillaume de, Une nouvelle province de l’art byzantin. Les églises rupestres de Cappadoce, 2 cilt, Paris 1925-42
Konyalı, İbrahim Hakkı, Âbideleri ve Kitâbeleri ile Üsküdar Tarihi, 2 cilt, İstanbul 1976-77
Konyalı, İbrahim Hakkı, İstanbul Âbideleri, İstanbul 1943
Kostof, S., Caves of God: The Monastic Environment of Byzantine Cappadocia, Cambridge-Mass. 1972
Krautheımer, Richard, Early Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworth 1975
Kuban, Doğan “Divriği Külliyesi ve Anadolu-Türk Mimarisinin Kaynakları”, Türk ve İslâm Sanatı Üzerine Denemeler, İstanbul 1982
Kuban, Doğan, Divriği Mucizesi. Selçuklular Çağında İslam Bezeme Sanatı Üzerine Bir Deneme, İstanbul 1997
Kuban, Doğan, “Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi ve Restorasyon Uygulamaları Üzerine Gözlemler”, Rölöve ve Restorasyon Dergisi, 4 (1982)
Kuban, Doğan, İstanbul. Bir Kent Tarihi, çev. Z. Rona, 2. basım, İstanbul 2000
Kuban, Doğan, Osmanlı Dini Mimarisinde İç Mekân Teşekkülü, İstanbul 1958
Kuran, Aptullah, Mimar Sinan, İstanbul 1986
Kürkçüoğlu, K.E., Süleymaniye Vakfiyesi, Ankara 1962
Matrakçı Nasuhü’s-Silâhi, Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irâkeyn-i Sultan Süleyman Han, haz. H.G. Yurdaydın, Ankara 1976
Meriç, Rıfkı Melûl Mimar Sinan’ın Hayatı, Eseri. Mimar Sinan’ın Hayatına, Eserlerine dair Metinler, Ankara 1965
Metzger, Henri-Demargne, Pierre- Emmanuel Laroche, Fouilles de Xanthos, İstanbul 1972
Nayır, Zeynep, Osmanlı Mimarlığında Sultan Ahmet Külliyesi ve Sonrası: (1609-1690), İstanbul 1975
Neve, Peter, Büyükkale. Die Bauwerke Grabungen 1954-1966, Berlin 1982
Neve, Peter, Tanrılar ve Tapınaklar Kenti Hattuşa, İstanbul 1990
Osa, Veronica de, Sinan, the Turkish Michelangelo, New York 1982
Osman Hamdi Bey- Osgan Effendi, Le tumulus de Nemroud-Dagh: voyages, descriptions, inscriptions, Constantinople 1883
Ögel, Semra, “Osmanlı Devrinde Türk Külliyesi”, Türk Kültürü, 11 (1963)
Önge, Yılmaz, “Divriği Ulu Camii’nin Hünkâr Mahfeli”, Önasya, 5/49 (Eylül 1969)
Önge, Yılmaz-Ateş, İbrahim- Sadi Bayram (Haz.), Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Ankara 1978
Ötüken, S. Yıldız, Ihlara, Ankara 1990
Ötüken, Yıldız “Zweischiffige Kirchen in Kappadokien und in den angrenzenden Gebieten”, XVI. Internationaler Byzantinistenkongress, Akten II/4, Wien 1982
Ötüken, Yıldız Göreme, Ankara 1987
Ötüken, Yıldız, “Orhan Gazi (1326-1359) Devrinden Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) Devrinin Sonuna Kadar Osmanlı Medreseleri”, Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi. In Memoriam Prof. Albert Louis Gabriel Özel Sayısı, Ankara 1978
Öz, Tahsin, İstanbul Camileri, 2 cilt, Ankara 1962-65
Öz, Tahsin, Mimar Mehmet Ağa ve Risale-i Mimariye, İstanbul 1944
Özdeş, Gündüz, İstanbul Çarşıları, İstanbul 1954
Puchsteın, Otto, Boghaskéoi, die Bauwerke, Osnabrück 1984
Restle, Marcell, Die byzantinische Wandmalerei in Kleinasien, 3 cilt, Recklinghausen 1967
Rodley, L., Cave Monasteries of Byzantine Cappadocia, Cambridge 1985
Sanders, Donald H., Nemrud Dağı: The Hierotheison of Antiochus I of Commagene: Results of the American Excavations Directed by Theresa B. Goell, 2 cilt, Eisenbrauns 1996
Schlıemann, Heinrich, Heinrich Schliemann: Kazı Raporları ve Mektuplarından Seçme Parçalarla Troya, çev. H.G. Egeli-N. Dede-N.B. Atlı, haz. U. Esin, İstanbul 1991
Schlıemann, Heinrich, Ilios Stadt und Lard der Trojaner: Forschungen und Entdeckungen in der Troas und Besonders auf der Baustelle von Troja, Leipzig 1881
Sözen, Metin, Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan, İstanbul 1975
Thıerry, Nicole- Michele Thıerry, Nouvelles églises rupestres de Cappadoce, région du Hasan Dağı, Paris 1963 Tunçözgür, Ünsal, Dünden Bugüne Safranbolu, Ankara 1997
Türkoğlu, Sabahattin, Pamukkale: (Hierapolis), çev. N. Eraslan, İstanbul 1989
Uluarslan, Hüseyin, Troy, Çanakkale 1987 Ülgen, Ali Saim, “Divriği Ulu Camii ve Dar üş-Şifası”, Vakıflar Dergisi, V (1962)
Ülgen, H.M., İstanbul Camileri, İstanbul 1966
Ünver, Süheyl, “Türk Tıp Tarihi: Divriki’de Prenses Turan Malik Hastanesi 1228”, Tedavi Seririyatı ve Laboratuvarı, 4/15 (1934)
Verzone, Paolo, “L’Urbanistica di Hierapolis di Frigia”, Atti del XVI Congresso di Storia dell’Architettura, 1968, 1972 Verzone, Paolo, “La campagne de fouilles en 1971 à Hierapolis”, Türk Arkeoloji Dergisi, XX-1 (1973)
Verzone, Paolo, Gli scavi della missione Italiana nell’ottagono di Hierapolis, Faenza 1960
Yazıcıoğlu, Hulusi- Mustafa Al, Safranbolu. Tarihçe-Kaynaklar, Karabük 1982
Yazıcıoğlu, Hulusi Safranbolu Tarihine Ait Belgeler ve Kaynaklar, Ankara 1998

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 5046 kez gösterilmiştir.