Arkeolojik Değerlerin Korunması

Ülkemiz kültür ve tabiat varlıkları açısından son derece önemli, zengin ve büyük bir potansiyele sahiptir. Özellikle arkeolojik zenginliklerimiz başka hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak kadar emsalsiz bir hazine niteliğindedir. Bu üstün kültürel değerlerimizi ve zenginliklerimizi koruyup, açığa çıkartıp, tanıtımını ve bilimsel yayınlarını yapıp ileriki kuşaklara intikal ettirmek en vazgeçilmez sorumluluğumuzdur ve görevlerimizin başında gelmektedir. Türkiye’deki arkeolojik kazı etkinlikleri 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma yasası hükümlerine göre yapılır. Kültür Bakanlığının sorumluluğunda olan bu etkinliklerin temel noktaları aşağıda sıralanmıştır:

Ülkemizde toprak üstünde ve su altında bulunan ve yabancı ekiplerce yürütülen bilimsel kazı çalışmalarına “Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde Bakanlar Kurulu Kararıyla izin verilmesi,

Kazı izni verilen yerli ve yabancı ekiplerin “Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında” yönetmelik hükümlerine uygun hareket edip etmediklerinin denetlenmesi,

İlgili yasa ve yönetmelikler uyarınca yerli ve yabancı bilim adamlarınca ülkemizde toprak üstünde ve su altında yapılacak yüzey araştırmalarına izin verilmesi ve bu araştırmalarda Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi,

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kurulları tarafından alınan kurul kararları gereğince Müze Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen sondaj ve kazılar için gerekli yasal işlemlerin gerçekleştirilmesi,

Her yıl ülkemizde yapılan yerli ve yabancı kazı araştırma sonuçlarının bilim dünyasına duyurulması için “Uluslar Arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu”nun düzenlenmesi,

Yine her yıl Müze Müdürlüklerince yapılan kurtarma kazılarının ele alındığı “Müze Çalışmaları Sempozyumu”nun düzenlenmesi.

 

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 905 kez gösterilmiştir.