Genel Eğitim Kurumlarında Fonetik Sanatlar Eğitimi

FONETİK SANATLAR EĞİTİMİ

Genel Eğitim Kurumlarında Fonetik Sanatlar Eğitimi

Örgün eğitim kurumlarında fonetik sanatlar eğitimi; 1924’ten 1930 yılına kadar “Musiki”, 1930 yılından sonra “Müzik” dersleri şeklinde verilmiştir. Müzik dersi; 1924’ten başlayarak kent ilkokullarıyla ortaokul programlarında, 1948’den başlayarak köy ilkokulları programında, 1952’den başlayarak genel lise programlarında yer almıştır.

Genel fonetik sanatlar eğitimi; ilkokullarda ve ortaokullarda zorunlu, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında seçmeli dersler olarak uygulanagelmiştir.

Müzik eğitiminin temellendiği üç ana dayanak; ses, çalgı ve müzik kuramları eğitimidir. Müzik dersi, öğrencilerin anlama, anlatma ve yaratma gücünü geliştirme amacı taşımaktadır. Öğrencilerin, müziğin nitelik ve kalitesini ayırt edebilecek yeterliğe kavuşturulması hedeflenmekte ve bu amaçlara ne kadar ulaşıldığı sanat eğitimbilimi çerçevesinde sürekli olarak tartışılmaktadır.

Temel eğitimin ilk kademesinde bu dersi vermekle yükümlü olan sınıf öğretmenlerinin dersin amaçlarına uygun olarak yetkinleşmemiş oldukları düşünülmektedir.

Örgün eğitimde müzik dersi programları, 1970’lerde başlayan bilimsel olarak program geliştirme yaklaşımına koşut olarak ele alınmış ve bu yaklaşım, 1980’lerde ürün vermeye başlamıştır.

1995 yılında uygulamaya konan İlköğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programı, dersin içeriğine yeni bir boyut kazandırmıştır. Ancak, temel eğitimin ikinci kademesinde müzik derslerinin, daha çok bilgi aktarılan, estetik boyutu eksik kalan ve çocuğun yaratıcılığının gelişimine katkıda bulunmayan özellikler taşıdığı belirlenmektedir. Okulların pek çoğu da, gerekli öğretim ortamından, araç-gereçten ve yeterli eğitim süresinden yoksundur.

Liselerde müzik derslerinin daha gelişkin bir programa sahip olmasına karşın, programın yeniliğe açık olmayan yapısı nedeniyle geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Okullardaki araç-gereç, mekân sorunlarının yanı sıra sınıfların kalabalık olması da dersin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. En ciddi sorun ise, müzik eğitiminin seçmeli ders olarak uygulanmasıyla geniş gençlik kesimine ulaşılamıyor olmasıdır.

Cumhuriyet tarihi boyunca, yaygın eğitim kapsamında fonetik sanatlar eğitimi kapsamında görebileceğimiz pek çok senfoni orkestrası etkinlik göstermiştir. 1924 yılında Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti adıyla çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasını, İstanbul, İzmir, Çukurova Devlet Senfoni Orkestraları izlemiştir. Ayrıca oda orkestraları, korolar, müzik toplulukları yurt düzeyinde yaygınlaşmıştır.

Yaygın sanat eğitimi konusunda, en etkili kurumlardan biri olan Halkevlerinde, ulusal kültür politikasına uygun olarak halk eğitimi kapsamında müzik eğitimi verilmiştir

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 958 kez gösterilmiştir.