Kaynakça

Kaynakça

Akyüz, Yahya. Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1985'e). Geliştirilmiş ikinci baskı. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Ankara, 1985.

Arın, Süha. “Sinema ve Eğitim”. Birinci Millî Kültür Şurası (23-27 Ekim 1982) Kurum Görüşü ve Kurum Temsilcisi Bildirileri-Kişisel Bildiriler. Ankara, 1982, s. 37-47.

Atagök, Tomur. “Türkiye’de Müzecilik”. Cumhuriyet’in Renkleri Biçimleri. Türkiye İş Bankası-Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999, s. 212-221.

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri II. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları, 1959, c. II.

Binbaşıoğlu, Cavit. Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları: 2795, İstanbul, 1993, s. 28-29.

Çiloğlu, İlhan. Asker Ressamlar, Besteciler, Sinema, Tiyatro Sanatçıları ve “Asker Kazanından Yiyen” Sanatçılar. Yaylacık Matbaacılık, İstanbul, 2002.

Daver, Bülent. "Atatürk ve Sosyo-Politik Sistem Görüşü". Çağdaş Düşüncenin Işığında Atatürk. Eczacıbaşı Yayınları, İstanbul, 1983.

Deleon, Jak. Osmanlıdan Cumhuriyete Türk Balesi. Dönemli Yayıncılık, İstanbul, 1988.

Ergün, Mustafa. Atatürk Devri Eğitimi. A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara, 1982.

Etike, Serap. “Dewey Raporu ve Güzel Sanatlar Eğitimi ile Bağıntısı“. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi Bildiriler II-2, Ankara, 1990, s. 5-12.

Etike, Serap. Türkiye’de Resim Eğitimi. Güldikeni Yayınları , Ankara, 2001.

Gökberk, Macit. "Aydınlanma Felsefesi, Devrimler ve Atatürk". Çağdaş Düşüncenin Işığında Atatürk. Eczacıbaşı Yayınları, İstanbul, 1983, s. 311.

İçmeli, Mürşide. “Çağdaş Açıdan Türk Grafik Sanatları”. Türkiye’de Sanatın Bugünü ve Yarını, 1. Ulusal Sanat Sempozyumu (17-19 Nisan 1985). Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayını 1, 1985, s. 61-67.

İlhan, Ayşe Çakır. Türkiye Üniversitelerinde Seçimlik Güzel Sanatlar Dersinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü EPÖ Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara,1994.

İnan, Afet. Atatürk Hakkında Hatıralar Belgeler. Dördüncü basım. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1984.

İnan, Rauf. “Cumhuriyet’in İlk On Yılında Eğitimimizin Durumu ve Belirgin Özellikleri”. Atatürk ve Eğitim. Türk Eğitim Derneği Yayınları, Ankara, 1981, s. 143-199.

Kantemir, Enise. “Ortaöğretimde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimine Genel Bir Bakış”. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi ve Sorunları, Türk Eğitim Derneği IV. Öğretim Toplantısı (10-11 Nisan 1986), TED yayınları, Ankara, 1986, s. 31-41.

Karagözoğlu, Galip. "Atatürk Devriminin Yerleşmesinde Eğitimin Rolü ve Yeri". Atatürk ve Eğitim. Türk Eğitim Derneği Yayınları, Ankara, 1981, s. 219-220.

Katoğlu, Murat. Cumhuriyet Devrinde Güzel Sanatlar Eğitimi ve Sanat Kuramları. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Kürsüsü, 1974.

Kavcar, Cahit. “Güzel Sanatlar Eğitimi”. Cumhuriyet Döneminde Eğitim. MEB Yayınları:91, İstanbul, 1983, s. 505-533.

Kavcar, Cahit. “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi”. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi ve Sorunları. Türk Eğitim Derneği IV. Öğretim Toplantısı (10-11 Nisan 1986), TED yayınları, Ankara, 1986, s. 223-254.

Kavcar, Cahit. “Edebiyat ve Güzel Sanatlar Eğitimi”. Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi (24-28 Eylül 1990) Bildiriler II-1. Millî Eğitim Basımevi, Ankara, 1993, s. 263-272.

Kırışoğlu, Olcay. Sanatta Eğitim. İkinci basım. Pegem Yayıncılık, Ankara, 2001.

Kocatürk, Utkan. Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri. Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1999.

Kurtuluş, Yıldız. Türkiye’de Sanat Eğitimi Tarihi 1950-1999. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü EPÖ Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, 2000, Ankara.

Kurtuluş, Yıldız. “Lise Resim Dersi Öğretim Programının Çağdaş Sanatsal Eğitim Bağlamında Değerlendirilmesi”. Millî Eğitim (Eğitim-Sanat-Kültür) Dergisi, 2000, sayı:148, s. 64-66.

Kurtuluş, Yıldız. Köy Enstitülerinde Sanat Eğitimi ve Tonguç. Güldikeni Yayınları, Ankara, 2000. Kurtuluş, Yıldız. “İlköğretim Birinci Kademede Sanat Eğitiminin Önemi”. Çağdaş Eğitim, sayı: 279, 2001, s. 9-15.

Oğuzkan, Turhan. "Atatürk'ün Eğitimci Kişiliği". Cumhuriyet Dönemi Eğitimcileri. Unesco Türkiye Millî Komisyonu, Ankara, 1987.

Özel, Mehmet. “Cumhuriyet Döneminde Güzel Sanatlar Müdürlüğünce Kurulan ve Geliştirilen Sanat Kuruluşları”. Sanat 6, 1994, s. 6-15.

Özsan, Sarper. “Türkiye’de Müzik Eğitimi”. Türkiye’de Sanat Eğitimi Sempozyumu 2 (22-25 Ekim 1979), İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi-Plânlama Programlama Grubu, 4. Gün Bildirileri, İstanbul, 1979.

Refiğ, Halit. “Türkiye’de ve Amerika’da Karşılaştırmalı Olarak Sinema Eğitimi”. Türkiye’de Sanatın Bugünü ve Yarını. 1. Ulusal Sanat Sempozyumu (17-19 Nisan 1985), Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayını 1, Ankara, 1985, s. 34.

San, İnci. Sanat Eğitimi Kuramları. Tan Yayınları, Ankara, 1983. San, İnci. “Türkiye’de Yaratıcı Drama Çalışmalarını Dünü ve Bugünü”, Cumhuriyet ve Çocuk-2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara, 1999, s. 267-273.

San, İnci. "Sanatlar Eğitimi", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi (yayınlanma aşamasında). Sanat Sempozyumu (17-19 Nisan 1985), Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayını 1, Ankara, 1985, s. 123-128.

Say, Ahmet. Müzik Tarihi. Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 1985. Say, Ahmet. “Cumhuriyet Döneminde Üstün Yetenekli Çocukların Yetiştirilmesi”. Cumhuriyet ve Çocuk - 2.Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara, 1999, s. 250-255.

Sümen, Meriç. “Türkiye’de Dans Sanatının Dünü Bugünü Yarını”. Türkiye’de Sanatın Bugünü ve Yarını. 1. Ulusal Sanat Sempozyumu (17-19 Nisan 1985), Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayını 1, Ankara, 1985, s. 217-222.

Şener, Sevda. “Tiyatronun Kuramsal İşlevi Sorunları”. Türkiye’de Sanat Eğitimi Sempozyumu 2 (22-25 Ekim 1979). İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi - Plânlama Programlama Grubu, 4. Gün Bildirileri, İstanbul,1979.

Telli, Hidayet. “Türkiye’de Resim-İş Öğretimine Genel Bir Bakış”. Ortaöğretim Kurumlarında Resim-İş Öğretimi ve Sorunları (10-11 Mayıs 1990). TED VIII. Öğretim Toplantısı (10-11 Mayıs 1990), TED Bilim Dizisi no: 8, Ankara, 1990, s. 3-33.

Tonguç, İsmail Hakkı. Resim, Elişleri ve Sanat Terbiyesi. Muallim Kitapları: 5, Devlet Matbaası, İstanbul, 1932. Topçu, Efza. Türkiye’de Bale Sanatı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.

Uçan, Ali. “Ülkemizde Müzik Öğretimine Genel Bir Bakış”. Ortaöğretim Kurumlarında Müzik Öğretimi ve Sorunları. Türk Eğitim Derneği VII. Öğretim Toplantısı (25-26 Mayıs 1989), TED Yayınları, Ankara, 1989, s. 3-34.

Uçan, Ali. “Türkiye’de Cumhuriyet’in İlk Yetmiş Yılında Sanat Eğitimi”. Sanat 6, Ankara, 1994, s. 16-27.

Uçan, Ali. İnsan ve Müzik İnsan ve Sanat Eğitimi. İkinci basım. Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 1996.

Uçan, Ali. “Türkiye’de Çağdaş Sanat Eğitiminde Öğretmen Yetiştirme Süreci ve Başlıca Yapılanmalar”. Sanat Eğitimi Sempozyumu. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, 2001, s. 1-23.

Yücel, Ünsal. “Atatürk Döneminde Sanat Yaşamı”. Çağdaş Düşüncenin Işığında Atatürk. Dr. Nejat Eczacıbaşı Yayınları, İstanbul, 1983, s. 417-477.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 4561 kez gösterilmiştir.