Kaynakça

Akalın, L. Sami, “Türk Manilerinden Seçmeler”, İstanbul 1972

And, Metin, Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu, Ankara 1977

Arseven, Celal Esat, “Sanat Ansiklopedisi”, İstanbul 1975

Boratav, Pertev Naili, “100 Soruda Türk Folkloru”, İstanbul 1984

Boratav, Pertev Naili, “100 Soruda Türk Halk Edebiyatı”, İstanbul 1982

Boratav, Pertev Naili, “Folklor ve Edebiyat”, İstanbul 1982

Büngül, Nurettin, “Eski Eserler Ansiklopedisi”, İstanbul 1976

Elçin, Şükrü, “Türk Halk Edebiyatı Araştırmaları”, Ankara 1977

Gazimal, Mahmut Ragıp, “Türk Halk Oyunları Kataloğu”, (3 c.), Ankara 1991-99

Gözaydın, Nevzat, Anonim Halk Şiiri, Türk Dili, Halk Şiiri Özel Sayısı, Ankara, Ocak-Haziran 1989

Gözaydın, Nevzat, “Folklor Dünyasından”, Ankara 1991

Hançerlioğlu, Orhan, “İnanç Sözlüğü”, İstanbul 1974

İnan, Abdülkadir, “Tarihte ve Bugün Şamanizm”, Ankara 1986

Kültür Bakanlığı Yayınları

Nutku, Özdemir, “Meddahlık ve Meddah Hikayeleri”, Ankara 1977

Oğuz, Burhan, “Türkiye Halkının Kültür Kökenleri”, İstanbul 1976

Ögel, Bahaeddin, “Türk Kültür Tarihine Giriş”, c.I - IX, İstanbul 1978

Örnek, Sedat Veyis, “Türk Halkbilimi”, Ankara 1977

Özbel, Kenan, “Türk Köylü Çorapları”, İstanbul 1976

Sümer, Faruk, “Oğuzlar (Türkmenler)”, İstanbul 1980

Tietze, Andreas-İlhan Başgöz, “Bilmece: A Corpus of Turkish Riddles”, Berkeley-London,1973

Türk Folklor ve Etnografya bibliyografyası, c.I - Ivx Ankara, 1971-1999

Yalgın, Ali Rıza, “Cenupta Türkmen Oymakları”, 3c., Ankara 1983

Yetkin, Şerare, “Türk Halı Sanatı”, İstanbul 1974

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 4887 kez gösterilmiştir.