Kaynakça

KAYNAKÇA

16. ve 17. yüzyıllar Tarihine Toplu Bakış Yayın Kurulu, Çağdaş Kültürün Oluşumu 16. Yüzyıldan 18. Yüzyıla, Metis Yayınları, İstanbul.1985

Akdenizli, Fuat, Başlangıcından Günümüze Türk Grafik Sanatı Tarihine Bir Bakış Yayımlanmamış Y. Lisans Tezi, İzmir 1999

Afiş Sergisi, Yedigün, 1940, Aynı

Avcıoğlu, Doğan, Türkiye’nin Düzeni Dün Bugün Yarın, Birinci Kitap

Bir Grafik Ustamız: Mengü Ertel, Grafik Sanatı Dergisi, Mayıs-Haziran 1985

Bir Portre, Bülent Erkmen, Milliyet Sanat Dergisi Sayı; 291 Temmuz 1992

Bir Türk Ressamın Muvaffakiyeti, Uyanış, 1937, Sanat Dünyamız, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1991 Canbeyli, Reşit, 17. Yüzyılda Bilim: Bilimde Devrim, Aynı

Carlason Edvard, İbrahim Müteferrika Basımevi ve Bastığı İlk Eserler Dil ve Tarih-Coğrafya Fak. Basımevi Ankara 1979

Cem, İsmail, Türkiye’de geri Kalmışlığın Tarihi, Cem Yayınevi, İstanbul 1974
Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Matbaa ve Basın Sanayi

Çağman, Filiz, Tarihî Gelişimi İçinde Osmanlı Sarayı Minyatürleri, Geleneksel Türk Sanatları, Kültür Bakanlığı, Ankara

Çeviker, Turgut, Modern Türk Grafik Sanatının Öncüsü İhap Hulusi Görey, Sanat Dünyamız, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1991

Erkmen, Bülent, Works From 91/92, 95/96, Ofset Yayımevi İstanbul 96

Erkmen, Bülent, Yurdaer Altıntaş’la Sohbet - Grafik Sanatı Dergisi İst. 1987 Sayı:10

Ersoy, Osman: Türkiye’ye Matbaanın Girişi ve ilk Basılan Eserler, A.Ü, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları Ank. Güven Basımevi, 1959

Ersöz, Nihan Semen, Türkiye’de Grafik Sanatların Gelişimi ve Grafik Sanatçıları Ankara 1993

Featherstone, Mike, Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Çevirmen: Mehmet Küçük, Ayrıntı Yayınları İstanbul 1996

Gerçek, Selim Nüzhet, Türk Matbaacılığı I Müteferrika Matbaası, İstanbul Devlet Basımevi, İstanbul 1939

Girgin, Emin Çetin, Sergi Notları, Hürriyet Gösteri, Ocak 1984

Günümüz Türkiyesinde Kim Kimdir, 6. Baskı, İstanbul 1999

Gür, Alim, Ebuzziya Tevfik, Hayatı; Dil, Edebiyat, Basın, Yayın ve Matbaacılığa Katkıları, T.C. Kültür Bak. Yayınları Kültür Eserleri Dizisi, Ankara 1998

İhap Hulusi Memleketimizde İlk Afiş Sergisini Açtı, Yedigün 1935, 1940 Sanat Dünyamız, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1991

Karamustafa, Sadık, Türk Grafik Tasarımcıları, 1995, Alternatif Yayıncılık

Köker, Levent, Modernleşme Kemalizm ve Demokrasi, İletişim Yayınları, İstanbul 1990

Kuçuradi, Ioanna, Atatürk Devrimlerinin Temelleri ve Kültür Sorunu, Anadolu Sanat, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayını, Eskişehir 1993

Mengü Ertel Alternatif Yayıncılık 1998,Türk Grafik Tasarımcıları

Musalar, Ayşe, Türk Afiş Sanatı ve Gelişimi, İzmir 1997

Mutver, Cemalettin, Pul Tasarlarken Grafik Sanatı Sayı: 8 Yıl: 3 İstanbul 1987

Osmanlı Türklerinde Bilimsel Çalışmalar 14.-17. Yüzyıllar, Aynı

Oral, Zeynep, Günümüz Grafik Sanatları, İçerikle Biçimi Tek Unsur Halinde Kaynaştırmasıyla Seçkinleşiyor, 2 Temmuz 1976, sayı 191, İstanbul

Ortaylı, İlber, Muhteşem Süleyman 500 yaşında, Skylife Türkish Airlines 1994

Sakızlı, Enis Rıza, Enstantaneler Sanat Dünyamız, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1991

San, İnci, Minyatürde Soyutluk, 50. Yıla Armağan, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No:36 Ankara 1973

Sarıkavak, Namık Kemal: Kültürel Afişlerde Tasarım İlkeleri, Kültürel Afiş Çalışmaları, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanatta Yeterli Eseri Raporu, Ankara, Temmuz 1993

Selçuk, Turhan, Resim Sanatımızın İki Ustası Münif Fehim ve İhap Hulusi, Milliyet Sanat Dergisi, İst 3 Nisan 1980

Severy, Merle, Kanuni Sultan Süleyman’ın Dünyası, National Geographic, Türkiye İstanbul 2001

Tanyeli, Uğur, Üç Kuşak Cumhuriyet Tarih Vakfı, İstanbul 1998

Timuçin, Afşar, Gerçekçi Düşüncenin Gelişimi, De Yayınevi İstanbul 1986 Timuçin, Afşar, Gerçekçi Düşüncenin Kaynakları, Başlangıçtan Yeniçağa Düşünce Tarihi, De Yayınları, 1984

Toderini, Giambatista, İbrahim Müteferrika Matbaası ve Türk Matbaacılığı, Çeviren: Rikkat Kunt, İstanbul 1990

Tufan, Aslan, Büyük Ressam ve Afişçi İhap Hulusi, Aynı

Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul 1992

Ülker, Muammer, Hat Sanatı, Geleneksel Türk Sanatları, Kültür Bakanlığı, Ankara

Yurdakul, İncilay, Dış Ülkelerde ve Türkiye’de Afiş Sanatının Gelişimi ve Son Yüzyılda ki Durumu, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara 1981

Yurdakul, İncilay: Yaratıcı Tasarım Süreçlerinin Anlatım Biçimlerine Dönüştürülmesi ve Eğitim Kurumlarımızda Durum Ankara Üni. Eğitim Bilim Fak. Ankara 1987 Yayınlanmamış Doktora tezi

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2451 kez gösterilmiştir.