Kaynakça

KAYNAKÇA

Akyüz, Kenan, “Yeni Türk Edebiyatı”, Türk Ansiklopedisi, c. 22, Ankara: 1983, s. 135-201.

Alangu,Tahir, Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman, 3 c., İstanbul: 1968.

Aktaş, Şerif. “Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı”, Türk Dünyası El Kitabı, Ankara: 1992, s. 503-547.

Bezirci, Asım. İkinci Yeni Olayı, İstanbul: 1974.

Doğan, Mehmet H., Yüzyılın Türk Şiiri (1900-2000), İstanbul: 2002.

Ecevit, Yıldız, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İstanbul: 2001.

Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: 2001.

Enginün, İnci, “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı”, Türkler, Ankara: 2002, s. 107-141.

Fethi Naci, Yüz Soruda Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme, İstanbul: 1981.

Fethi Naci, Yüz Yılın 100 Romanı, İstanbul: 1999.

Gürsel, Nedim, “Hikâye”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, c. 13, İstanbul: 1983, s. 620-630.

Kaplan, Mehmet, Enginün İ., Kerman Z., Birinci N., Uçman A., Atatürk Devri Türk Edebiyatı I-II, Ankara: 1981-1982.

Kaplan, Mehmet, Enginün İ., Kerman Z., Birinci N., Uçman A., Atatürk Devri Fikir Hayatı I-II, Ankara: 1981.

Kaplan, Mehmet, Hikâye Tahlilleri, İstanbul: 1979.

Kaplan, Mehmet, Şiir Tahlilleri I-II, İstanbul: 1981, 2000.

Kurdakul, Şükran, Çağdaş Türk Edebiyatı, 2 c., İstanbul: 1986.

Lekesiz, Ömer, Yeni Türk Edebiyatında Öykü, Öykücüler ve Öykü Anlayışları ve Öyküleri ve Çözümlemeleri, 5 c., İstanbul: 1997-2001.

Moran, Berna, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, 3 c., İstanbul: 1994.

Mutluay, Rauf, 50 Yılın Türk Edebiyatı, İstanbul: 1973.

Necatigil, Behçet, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü, İstanbul: 1970.

Necatigil, Behçet, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, (Yayına haz. Hilmi Yavuz-Enver Ercan), 19.b., İstanbul: 2000.

Oktay, Ahmet, “Eleştiri”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, c. 13, Ankara: 1983, s. 639-648.

Oktay, Ahmet, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı (1923-1950), Ankara: 1993.

Önertoy, Olcay, Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü, Ankara: 1984.

Özel, İsmet, “Şiir”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Ankara: 1983, c. 13, s. 631-638.

Özkırımlı, Atilla, “Ana Hatlarıyla Edebiyat”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Ankara: 1983, c. 13, s. 579-606.

Parla, Jale, Don Kişottan Bugüne Roman, İstanbul: 2000.

Roman Özel Sayısı I, Türk Dili, nr. 154, Ankara: 1964.

Roman Özel Sayısı II, Türk Dili, nr. 159, Ankara: 1964.

Sazyek, Hakan, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Ankara: 1999.

Tanpınar, Ahmet Hamdi, Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul: 1995.

Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, 2 c., İstanbul: 2001.

Türk Şiiri Özel Sayısı IV. Çağdaş Türk Şiiri, Türk Dili, nr. 481-482, Ocak-Şubat 1992.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 8 c., İstanbul 1977-1998.

Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1983-1997.

Türk Öykücülüğü Özel Sayısı, Hece, nr. 46-47, Ekim-Kasım 2000.

Türk Romanı Özel Sayısı, Hece, nr. 65-67, Mayıs-Temmuz 2002.

Türk Şiiri Özel Sayısı, Hece, nr. 53-55, Mayıs-Temmuz 2001. Varlık Yıllığı 1961-1987.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 37413 kez gösterilmiştir.